Prevođenje "Znas" Thai jezik:


  Rječnik Bosanski-Tajlandski

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Znas!
ค ณอยากฟ งในเทปม ย
Znas.
ค ณร ...
Znas me Maggy. Znas mene.
เธอร จ กฉ น แฮตต เมย ร จ กช วร ป าบ
G. Blumea znas. G. Blumea znas.
และขอแนะนำให ร จ กค ณ และค ณนายหยาง
To znas.
นายร ไหม
Znas, Sunhwa...
แกร ม ย ซ นวา... .
Znas sto?
โอ !
Znas ga?
ร จ กก นเหรอ
Ne znas...
ค ณไม ร อะไรหรอก
Znas to.
และเธอร
Znas sta?
น ร อะไรม ย?
Kako znas?
ค ณร ได ย งไงค ะ?
Znas sta?
ร อะไรม ย?
Znas sta?
นายเป นบ าอะไร
Znas sto?
เอ อ เธอร ม ยว า บางท ...
Ti znas?
ค ณร ม ย ?
Znas sta?
ล มท กๆอย าง เล นให สน ก
Ma znas.
ร ไหม คนท ทำเป นตลกอย เสมอ
Znas Dejv.
ร ไหม เดฟ บางคนเขาว าม นแปลก
Znas sta?
ฉ นชอบโลน
Znas,sta?
ไม ไม ทำไมล ะ
Znas sta?
ฉ นจะไปซ องกะหร แล วฉ นก จะไปอ บท น น
Znas, sloboda.
เป นอ สระไง
Znas pricu?
ค ณร เร องน ด วย?
Da, znas.
ค ณร
Ne znas.
เขาไม ร
Znas ga.
ค ณร จ กเขา
Kako znas?
เธอร ได ย งไง
Znas sta?
ค อง เรามาก บพวกเขา ค อ ผมแค ..
Znas, ja...
เธ เธนเน เธซเธกเธทเธญเธ เธงเน เธฒเน เธ เธญเธ เธฑเธ เธฃเธ เน เธฅเน เธ เธฃเธดเธกเธ เธธเน เธ เธ เธฒเธ เธฐ
Kako znas?
ค ณร ได ย งไง
Znas sta?
ค ณร อะไรไหม
Znas, portret.
ร ใช ไหม ภาพเหม อนน ะ
Znas sta?
ร อะไรไหม ท นท ท ฉ นส บบ หร มวนน เสร จ
Znas gde.
ค ณก ร ว าท ไหน