Prevođenje "skaliranje efekti" na engleskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Engleski

Skaliranje efekti - prijevod : Efekti - prijevod : Skaliranje - prijevod : Efekti - prijevod :
Ključne riječi : Effects Side Effect Special Include

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Vodoravno skaliranje
Horizontal scale
Uspravno skaliranje
Vertical scale
Skaliranje fonta
Font scale
Postavljeno skaliranje fonta
Font scale set
Tržišta rada i efekti migracije
Labour markets and the effects of migration
Neizvjesni efekti grčke krize na tursku ekonomiju
Effects of Greek crisis on Turkish economy ambiguous
Postoje neki psihološki efekti koji se dese s ovim.
And so there are some psychological effects that happen with this.
Efekti bankrota mađarske avio kompanije šire se po jugoistočnoj Evropi
Hungarian airline's bankruptcy causes ripple effects in Southeast Europe
Neki kažu da se pozitivni efekti ukidanja carina tek trebaju primijetiti.
Some say they have yet to notice the positive effect of abolishing customs duties.
Efekti toga proširuju se na potrošače i poslovne firme, upozorio je on.
The effects of this are spreading to consumers and businesses, he warned.
Teške odluke su se morale donijeti, a trenutačni efekti se već vide.
Harsh decisions had to be made, and the immediate effects are readily visible.
SETimes Koji su efekti ekonomske i finansijske krize Grčke i EU na Makedoniju?
SETimes What are the effects of the Greek and the EU's economic and financial crises on Macedonia?
Primijeti se kad ulažemo više novca u infrastrukturu, efekti su vidljivi, dodao je on.
One can notice if we invest more money in infrastructure, the effects are visible, he added.
Efekti proširenja su bili krajnje pozitivni, čak iako su bili prilično mali, dodao je on.
The effects of enlargement were extremely positive even if they were quite small, he added.
Cilj tih novih pravila je da se ublaže efekti politički i geografski motiviranog blokovskog glasanja.
The aim of the new rules was to assuage the effects of politically and geographically motivated bloc voting.
Efekti zatvaranja reaktora neće se vidjeti samo u Albaniji, nego i u drugim susjednim zemljama.
The impacts of reactors' closure will be seen not only in Albania, but also in the other neighbouring countries.
Zbog ispreplitane prirode svjetskog tržišta, u međuvremenu, efekti nisu ograničeni na jednu zemlju ili hemisferu.
Due to the intertwined nature of the world marketplace, meanwhile, the effects are not confined to any one country or hemisphere.
Mnogi razmatraju razloge zašto su efekti protesta protiv zakonskog prijedloga o reformi zdravstva umanjeni nasiljem i nevezanim pitanjima.
Many examine the reasons for why the effect of the healthcare reform bill protest was diminished by violence and unrelated causes.
Izvršni direktor Međunarodne asocijacije za oglašavanje za Rumuniju (IAA) Victor Dobre kaže da efekti oglašavanja na otvorenom nisu mjereni.
Executive Director of the International Advertising Association of Romania (IAA), Victor Dobre, said the effects of outdoor advertising have not been measured.
Efekti te situacije na demokratiju u Rumuniji nisu veliki niti trenutačni, ali efekti na utisak glasača po pitanju stabilnosti visokih javnih funkcija ne bi se trebali zanemarivati u perspektivi narednih izbora, izjavio je za SETimes Liviu Dadacus, politički urednik novinske agencije Mediafax.
The effects of such a situation on Romanian democracy are not major or immediate, but the effects on the voters' perception concerning the stability of high public offices should not be neglected in the perspective of the next elections, Liviu Dadacus, political editor with the newswire Mediafax, told SETimes.
U planu Grčke nisu se potpuno u obzir uzeli negativni efekti mjera štednje na rast, vladine prihode i nezaposlenost, izjavio je on.
Greece's plan failed to fully take into account the negative effects of austerity on growth, government revenues and unemployment, he said.
Zbog intenzivne gradnje i sve veće gustine urbanog stanovništva u zadnje dvije decenije, konsekventni efekti takvih katastrofalnih događanja bili bi čak i drastičniji.
Because of intensive building construction and increasing urban population density for the last two decades, the current consequential effects of such disastrous events would be even more drastic.
Jovanović Mladićevo hapšenje u Srbiji ubrzo je pretvoreno u javnu farsu, čime se smanjuju pozitivni efekti preuzimanja odgovornosti od strane onih poput Mladića.
Jovanovic The Mladic arrest in Serbia has been quickly turned into a public farce, which reduces the positive effects of taking responsibility of those like Mladic.
On je naglasio da neće donositi odluku dok se na stol ne iznesu sve činjenice, cifre, plusevi i minusi, te kratkoročni i dugoročni efekti .
He noted that he will not decide before all facts, figures, pluses and minuses, short and long term effects have been put on the table .
Kad je predsjednik Branko Crvenkovski bio premijer, njegova administracija je ponudila poreske olakšice kompanijama kao inicijativu za prikaz podataka, ali efekti su bili minimalni.
When President Branko Crvenkovski was prime minister, his administration offered tax relief to companies as an incentive to come clean, but the effects were miniscule.
Stručnjaci imaju različita mišljenja po pitanju trajnih efekata grčke krize, gdje neki tvrde da će efekti i dalje biti minimalni, a drugi tu vide mogućnost.
Experts differ on the longlasting impact of the Greek crisis, with some arguing that the effect will continue to be minimal, while others see opportunity.
Prvi efekti mjera štednje u Hrvatskoj odrazili su se 1. marta, kad je vlada uvela višu stopu PDV a od 25 , što je povećanje od 2 .
The first effects of austerity measures in Croatia hit on March 1st when the government applied the higher VAT rate of 25 , an increase of 2 .
Vlada, uz podršku predstavnika iz poslovnog sektora, kaže da povišice više nisu moguće zbog globalne ekonomske krize, čiji efekti su imali velike utjecaj na ekonomiju Srbije.
The government, backed by representatives of the business sector, says the raises are no longer possible due to the global economic crisis, the effects of which have had a big impact on the Serbian economy.
Čak i tako, efekti su bili mnogo prigušeniji nego što su Anonimusi u svojim prijetnjama implicirali, zahvaljujući u velikoj mjeri tome što se vlada pripremila za taj događaj.
Even so, the effects have been far more muted than Anonymous' threats had implied, thanks largely to government preparation for the event.
Cristian Ciuperca, urednik crne hronike u listu Romania Libera, slaže se s tim da se tom presudom šalje signal u inostranstvo, ali da će najjači efekti biti unutrašnje prirode.
Cristian Ciuperca, a justice editor with the newspaper Romania Libera, agrees that although the verdict sends a signal abroad, the strongest effects will be internal.
Recesija je utjecala na ekonomsku stabilnost tokom 2009, ali je MMF ov program, uz pomoć EU i ostalu pomoć, doprinio da se ublaže efekti krize, kažu iz S P a.
The recession impacted economic stability in 2009, but the IMF backed programme, along with EU and other aid, helped alleviate the effects of the crisis, S P said.
Važno je znati da li je dijete izliječeno, a ako ne koji je tačno bio uzrok smrti ili koji su bili neželjeni efekti propisane terapije, kaže Vujićeva za Southeast European Times.
It is important that one knows whether the child was cured, if not what was the exact cause of death or what the side effects of the prescribed therapy were, Vujic told Southeast European Times.
Izlazak iz krize uključuje ... paket, koji bi trebao biti zasnovan na otvaranju ekonomije stranim ulaganjima, čime bi se ostvarili pozitivni efekti umnožavanja, izjavio je Lajović, uključivši i otvaranje novih radnih mjesta.
Exit from the crisis includes a package, which should be based on opening the economy to foreign investment, thus making positive multiplicative effects, Lajovic said, including job creation.
Tek kad se zakon bude primjenjivao već godinu dana moći ćemo vidjeti koji su efekti ove temeljne izmjene krivičnog postupka, izjavio je za SETimes predsjednik upravnog komiteta UTS a Radovan Lazić.
Only when the law is applied for a year we will be able to see what the effects of this fundamental change of criminal procedure, UTS Managing Committee President Radovan Lazic told SETimes.
Državna vlada izdala je instrukcije svim ministarstvima za formuliranje akcionog plana kako bi se izbjegli negativni efekti pristupanja Hrvatske EU, rečeno je za SETimes iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
The state government gave instructions to all ministries to formulate an action plan in order to avoid the negative effects of Croatia's EU accession, the BiH Ministry of Foreign Trade and Economic Relations told SETimes.
Sad, skoro deset godina nakon pada Miloševića, vrijeme se nije iskoristilo da se ojača ekonomija Srbije. Efekti loše provedene privatizacije mogu se sad vidjeti i osjetiti zemlja nije bila otvorena, nije ukinula monopole, nije povećavala izvoz, konkurentnost, efikasnost.
Now nearly ten years after the fall of Milosevic, time has not been used to strengthen the Serbian economy. The effects of badly conducted privatisation can now be seen and felt the country wasn't opened, it did not abolish monopolies, it did not increase exports, competitiveness, efficiency.
I same liberalne demokratije osjećaju utjecaj autoritarnih iskušenja ili barem direktnog miješanja države u socijalna i ekonomska pitanja zbog prijetnji s kojima je suočen današnji svijet, među kojima su terorizam, potreba obezbjeđivanja opskrbe energijom, te efekti globalnog zatopljavanja.
Liberal democracies themselves are feeling the pull of authoritarian temptations or at least of direct state involvement in social and economic issues because of the threats facing the world today, including terrorism, the need to secure energy supplies, and the effects of global warming.
Nedavne posjete Bliskom istoku, ali i Africi, ne ukazuju na neku dugoročnu vanjsku politiku Kosova prema tim regionima i njeni efekti se neće vidjeti brzo, izjavio je Frasher Haxhiu, vanjskopolitički istraživač na Kosovskom institutu za upravu i javnu politiku (KIGAPP).
The recent visits in the Middle East, but also in Africa, do not show any long term foreign policy of Kosovo towards those regions and its effects will not be seen soon, said Frasher Haxhiu, foreign policy researcher at the Kosovo Institute for Good Governance and Public Policy (KIGAPP).
Država ne bi trebala trošiti novac od MMF a, koji je ograničen, jer ima vrlo mali broj kreditnih ocjena, po pitanju jednog ili dva infrastrukturna projekta, čiji bi se efekti mogli osjetiti tek nakon mnogo godina, kaže on, navodeći kao primjer hidroenergetiku.
The state should not spend money from the IMF, which is limited because there are very few credit ratings, on one or two infrastructure projects, the effects of which could be felt only after many years, he said, citing hydroelectric power as an example.
Međutim, Ioannis Grigoriadis, grčki akademik na Univerzitetu Bilkent u Ankari, kaže kako vjeruje da će praktični efekti te ograde na ograničavanje ilegalne imigracije biti minimalni, jer priliv neće prestati, nego će samo biti preusmjeren na druge prijelaze duž više od 200 km duge priobalne granice koju dijele Grčka i Turska.
However, Ioannis Grigoriadis, a Greek scholar at Bilkent University in Ankara, said he believes the practical effects of the fence on restricting illegal immigration will be minimal, as the flow will not cease but simply be diverted to other crossings along the more than 200km riparian border shared by Greece and Turkey.
S obzirom da je to mali postotak, moguće je taj novac osigurati odustajanjem od određenih luksuznih stvari u kojima uživaju ministri i poslanici, racionalizacijom izdataka za robe i usluge, te za neke projekte kapitalnih investicija, posebno u lokalnu infrastrukturu, gdje ima mnogo ulaganja, a njihovi efekti nisu važni, izjavio je Rexhepi za SETimes.
Considering that this is a small percentage, it is possible to secure that money by giving up some luxuries that the ministers and deputies enjoy, by rationalising the expenses for goods and services, and for some projects of capital investments, especially in the local infrastructure, in which there are a lot of investments, but their impact is not important, Rexhepi told SETimes.