Prevođenje "promovirati lansiranje" na engleskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Engleski

Lansiranje - prijevod : Lansiranje - prijevod : Lansiranje - prijevod : Lansiranje - prijevod : Lansiranje - prijevod : Promovirati lansiranje - prijevod :
Ključne riječi : Launch Launching Codes Missile Launch

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Pažnja, pripremite se za lansiranje.
Attention, prepare for launch.
Fabrike, kranovi, oprema za lansiranje, kasarna.
Tractors, cranes, launching equipment, living quarters.
Ponavljam, svi tehničari na pozicije za lansiranje.
Repeat, all technicians to launch position.
Mislite da su probna uzletišta za lansiranje?
Mightn't they be test stands for launching rockets?
Možeš li da otvoriš vrata za lansiranje?
Can you open the launchingpit doors?
Imaćemo lansiranje za T minus 5 sekundi. 4... 3... 2.
We will have liftoff in T minus five seconds... four...three...two.
Većina bi se složila da se ova zemlja tek treba djelotvorno promovirati.
Most would agree that the country has yet to promote itself effectively.
On je također nastojao promovirati svoju Fondaciju Qemal Stafa (QSF), pokrenutu krajem septembra.
He also sought to promote his Qemal Stafa Foundation (QSF), which was launched in late September.
EU je u jedinstvenoj poziciji da može promovirati korisne uslove i olakšavati dijalog.
The EU is uniquely well placed to promote helpful conditions and facilitate dialogue.
Takvim incidentima gaji se klima straha koja ometa istraživanje novinara i može promovirati samocenzuru.
Such incidents foster a climate of fear that inhibits journalistic investigation and can promote self censorship.
Grčka je dala nekih 8m eura za projekt koji za cilj ima lansiranje satelita za istraživanje same unutrašnjosti sunčevog sistema.
Greece has contributed around 8m euros to a project aimed at launching a satellite to explore the innermost parts of the solar system.
To lansiranje, s jednog vojnog broda 20 km od crnomorske obale, bilo je u sklopu nagradnog natjecanja Googlea Lunar X .
The launch, off a military ship 20km from the Black Sea coast, was part of the Google Lunar X Prize competition.
Prisustvom vodstva stranke na otvaranju htjelo se dodatno promovirati univerzalne vrijednosti koje je gajio Toše.
The presence of the country's leadership at the opening sought to promote further the universal values that Tose espoused.
Sporazumom se također nastoji promovirati turizam i trgovina, te saradnja u oblasti poljoprivrede i zdravstva.
The deal also aims to promote tourism and trade, agricultural and health co operation.
U okviru ove inicijative, ministarstvo ima za cilj promovirati kompjutersku pismenost i poznavanje informacionih tehnologija.
With the initiative, the ministry aims to promote computer literacy and IT knowledge.
Treba promovirati pozitivne roditeljske mjere, a tuču kao oblik discipliniranja trebalo bi iskorijeniti, kaže Lučićeva.
Positive parenting measures should be promoted, and spanking as a form of discipline should be rooted out, Lucic said.
Nakon razgovora u Zagrebu, Bebić je izjavio kako je Hrvatska spremna promovirati dobrosusjedske odnose sa Srbijom.
After talks in Zagreb, Bebic said Croatia is willing to promote good neighbourly relations with Serbia.
Kad je Marić kao dobrovoljac otpočeo projekat, zamisao je bila promovirati sport u Splitu, gradu u Dalmaciji.
When Maric started the project as a volunteer, the idea was to promote sports in the Dalmatian city of Split.
Tim projektom, u vrijednosti od 250.000 eura, ima se za cilj promovirati turizam u oblasti visokog biodiverziteta.
The project, worth 250,000 euros, aims to promote tourism in the highly biodiverse area.
U cilju sprječavanja ozbiljnih posljedica fluktuacije dinara, NBS pokušava promovirati upotrebu dinara i smanjiti upotrebu drugih valuta.
In order to prevent serious consequences of dinar variations, the NBS is trying to promote the use of the dinar, and reduce the use of other currencies.
Tim projektima ima se za cilj ispuniti evropske i svjetske standarde, kao i promovirati vrijednosti lokalne kulture.
The projects aim to meet European and world standards, as well as promote local cultural values.
Palasca je za novinare izjavio da će londonska kompanija promovirati cjevovod u cilju privlačenja većeg broja investitora.
Palasca told reporters that the London based company will promote the pipeline to attract more investors.
Crna Gora može promovirati koncesije kao način privlačenja stranih ulaganja, kao što je uradila i Bugarska, kaže on.
Montenegro can promote concessions as a way of attracting foreign investments, like Bulgaria did, he suggests.
Također u okviru poslovnih novosti u Tirani osnovana albansko američka fondacija, a njemački turoperater će promovirati rumunski turizam.
Also in business news an Albanian American foundation is established in Tirana, and a German tour operator will promote Romanian tourism.
Mi smo uspjeli ne samo promovirati bosanske kreatore, nego i komercijalizirati lokalne brendove, izjavila je osnivačica Amela Radan.
We succeeded not only in promoting Bosnian designers but also in commercializing local brands, founder Amela Radan said.
Mi vjerujemo da Rumunija mora aktivno, čvrsto i uvjerljivo promovirati svoje argumente kako bi održala kalendar pristupanja Šengenu.
We believe Romania has to proactively, firmly and persuasively promote its arguments in order to keep the Schengen accession calendar.
Naš cilj je promovirati turizam u gradu, rekao je italijanski konzul Lorenzzo Tomassini, kako navodi radio Deutsche Welle.
Our aim is to promote tourism in the city, Deutsche Welle radio quoted Italian consul general Lorenzzo Tomassini as saying.
Programima zapošljavanja će se promovirati zapošljavanje u svim sektorima, posebno u oblasti samozapošljavanja, izjavio je zamjenik premijera Vladimir Peševski.
Employment programmes will promote employment in all sectors, particularly self employment, said Deputy Prime Minister Vladimir Pesevski.
Nadalje, oni su obećali i da će promovirati globalnu trgovinu i izbjegavati protekcionizam, kao i podržavati zelen i održiv oporavak.
Furthermore, they also vowed to promote global trade and avoid protectionism, as well as to foster a green and sustainable recovery.
Ja sam potpuno spreman prihvaćati različita mišljenja i ideje, promovirati dostojan rad, osobnu odgovornost, poštovanje porodice, poštovanje zakona, patriotizam i optimizam.
I am completely willing to accept different opinions and ideas, promote decent work, personal responsibility, respect for family, respect for law, patriotism, and optimism.
Slovenski premijer, hvaljen na tome što je riješio probleme svoje zemlje sa susjednom Hrvatskom, pokušao je promovirati evropsku perspektivu za region.
The Slovenian prime minister, who was praised for resolving his country's problems with neighbouring Croatia, tried to promote the EU perspective for the region.
Tom godišnjom manifestacijom, započetom prije deset godina, želi se promovirati saradnja između ovih šest zemalja u rješavanju ekoloških pitanja te oblasti.
The annual event, launched ten years ago, seeks to promote co operation among the six countries in addressing environmental issues in the area.
Topi, koji po funkciji ima vlast nad pravosuđem i vojnim snagama, obećao je da će obnoviti političku ravnotežu i promovirati institucionalne reforme.
Topi, whose post vests him with power over the judiciary and the armed forces, has promised to restore the political balance and to promote institutional reform.
Italijanska pop zvijezda Eros Ramazzotti nastupat će 20. oktobra u Beogradu, gdje će promovirati svoj novi album pod naslovom Ali E Radici .
Italian pop star Eros Ramazzotti will perform in Belgrade on October 20th and promote his new album, Ali E Radici .
Dalji cilj je promovirati bli e odnose i regionalnu saradnju me_BAR_u susjedima i saradnju EU sa ovih pet zemalja kandidataza lanstvo u Uniji.
A further objective is topromote closer relations and regional co operation between neighbours, andwith the EU and these five countries.
Rumunija i Srbija su oduvijek imale dobre i prijateljske odnose bliskosti i zajednice s obje strane granice trebale bi i dalje promovirati te veze.
Romania and Serbia have always had good and friendly relations of vicinity and the communities on both sides of the border should keep promoting these links.
Očekuje se da će oni promovirati temu da su Srbi u BiH ugroženi i da će se jednog dana možda morati odvojiti od zemlje.
They are expected to promote the theme that Serbs are vulnerable in BiH and may one day have to split from the country.
Prvo, ovo je kampanja za podizanje svijesti putem koje mi želimo promovirati romske vrijednosti i identitet u cjelokupnoj zajednici, a drugo , borba protiv predrasuda.
First, this is an awareness raising campaign through which we want to promote the Roma values and identity in the entire community and, second , a fight against prejudice.
Srbija i Sjedinjene Države slažu se da se rješenjem za Kosovo treba promovirati mir i stabilnost, ali i dalje se razlikuju po pitanju konkretnih detalja.
Serbia and the United States agree that a solution for Kosovo should promote peace and stability, but continue to differ on the specifics.
Radmila Sekerinska također misli da bi se ovakvim trustom mozgova mogle promovirati organizacije i ohrabrivati jednu drugačiju politiku od one koju danas imamo u Makedoniji.
Radmila Sekerinska also thinks that with this kind of think tank, organizations could be promoted and encouraged a different kind of policies than what we have today in Macedonia.
Međutim, Arapsko proljeće umanjilo je atraktivnost Irana uvođenjem diskursa pokrenutog iz arapske sredine koji se okreće oko slobode i demokratije , što je Turska voljna promovirati.
However, the Arab Spring has undercut Iran's appeal by introducing an Arab initiated discourse that revolves that around liberty and democracy , something Turkey is keen to promote.
Rumunska Aeronautička i kosmonautska asocijacija objavila je da će lansiranje prve rakete u toj zemlji, rakete Helen, biti prebačeno za narednu godinu, nakon nekoliko neuspješnih pokušaja da se ona lansira zbog lošeg vremena.
Romania's Aeronautics and Cosmonautics Association announced that the launch of the country's first rocket, the Helen Rocket, will be rescheduled for next year after several unsuccessful attempts failed due to bad weather.
Fitzgerald je izjavio da će NATO i dalje podržavati mirnu i stabilnu sredinu na Kosovu, čime će se promovirati ekonomska stabilnost i slobodno i demokratsko društvo.
Fitzgerald said NATO will continue to support a peaceful and stable environment in Kosovo, which will promote economic stability and a free and democratic society.
Tokom te akcije, u Parizu, Lionu, Marseju, Strazburu i drugim francuskim gradovima održat će se preko 300 umjetničkih i kulturnih manifestacija kojima će se promovirati Turska.
During the campaign, more than 300 artistic and cultural events promoting Turkey will take place in Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, and other French cities.
Kao EUSR, Lajcak će nastaviti pružati savjete iz EU, promovirati sveukupnu koordinaciju s Unijom te pružati političke smjernice Policijskoj misiji EU (EUPM) i Snagama EU (EUFOR).
As EUSR, Lajcak will continue to offer the EU's advice, promote overall Union co ordination, and provide political guidance to the EU Police Mission (EUPM) and EU Forces (EUFOR).