Prevođenje "otplate glavnice" na engleskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Engleski

Otplate - prijevod : Otplate glavnice - prijevod : Otplate - prijevod : Otplate glavnice - prijevod : Otplate - prijevod : Otplate - prijevod : Otplate glavnice - prijevod : Otplate - prijevod : Glavnice - prijevod : Otplate glavnice - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Mjesečne rate otplate počele su ubrzano rasti.
Monthly loan payments started rising rapidly.
Iako ove otplate prevazilaze iznos novih pozajmica.
Already, these repayments exceed the amount of the new loans.
A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših.
But if you repent, you shall keep your principal.
A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših.
And if ye repent, then ye have your principal (without interest).
A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših.
Yet, if you repent, you shall have the principal of your wealth.
A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših.
But if you repent, you may retain your capital.
Rok otplate je 20 godina, uz petogodišnji grejs period.
The payback time is 20 years with a five years grace period.
Dužnici sad mogu računati na niže kamatne stope i duži rok otplate.
Debtors can now count on lower interest rates and longer terms of repayment.
Kredit ima kamatnu stopu od 5,5 i rok otplate mu je 15 godina.
The loan will bear a 5.5 interest rate for 15 years.
Vraćamo vam kamatu koju ste nam poslali ne bi li vam bilo odloženo plaćanje glavnice.
We're returning the interest you sent... to postpone paying us the principal.
A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.
But if you repent, you shall keep your principal. Oppress none and no one will oppress you.
A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.
And if ye repent, then yours shall be your capital sums ye shall neither wrong nor be wronged.
A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.
Deal not unjustly (by asking more than your capital sums), and you shall not be dealt with unjustly (by receiving less than your capital sums).
A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.
But if you repent, you may keep your capital, neither wronging, nor being wronged.
A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.
If, however, you repent even now (and forego interest), you are entitled to your principal do no wrong, and no wrong will be done to you.
A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.
And if ye repent, then ye have your principal (without interest). Wrong not, and ye shall not be wronged.
A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.
And if you repent, then you will have your principal, neither harming others, nor suffering harm.
A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.
Yet, if you repent, you shall have the principal of your wealth. Neither will you harm nor will you be harmed.
A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.
But if you repent, you may have your principal thus you do no wrong, nor are you wronged.
A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.
But if you repent, you will have your capital without being wronged or having done wrong to others.
A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.
But if you repent, you may retain your capital. Do not wrong others and you will not be wronged.
Sredstva se obezbjeđuju putem mekih kredita, bez kamate i s rokom otplate od 25 godina.
The funds are being provided via soft loans, without interest and with a 25 year repayment period.
Vlada je bila jamac za kredit, pošto je KESH imao poteškoća kod otplate prethodnih kredita.
The government served as a guarantor for the loan, since KESH had trouble repaying earlier loans.
Taj izvještaj, agencije za praćenje otplate kredita CMA Data Vision, objavljen je u ponedjeljak (5. jula).
The report, by credit default monitor CMA Data Vision, was released on Monday (July 5th).
Podaci Centralne banke pokazuju da je u svakom četvrtom preduzeću poslovanje blokirano zbog nemogućnosti otplate dugova.
Central Bank data shows that the operations of one in four enterprises are blocked due to their inability to pay debts.
Među uslovima kredita su rok otplate od 15 godina, trogodišnji grejs period i kamatna stopa od 2,7 .
The loan conditions include a 15 year repayment term, three year grace period and an interest rate of 2.7 .
A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših. Ne činite zulm i neće vam biti učinjen zulm.
And if ye repent, then yours shall be your capital sums ye shall neither wrong nor be wronged.
A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših. Ne činite zulm i neće vam biti učinjen zulm.
Deal not unjustly (by asking more than your capital sums), and you shall not be dealt with unjustly (by receiving less than your capital sums).
A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših. Ne činite zulm i neće vam biti učinjen zulm.
But if you repent, you may keep your capital, neither wronging, nor being wronged.
A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših. Ne činite zulm i neće vam biti učinjen zulm.
If, however, you repent even now (and forego interest), you are entitled to your principal do no wrong, and no wrong will be done to you.
A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših. Ne činite zulm i neće vam biti učinjen zulm.
And if you repent, then you will have your principal, neither harming others, nor suffering harm.
A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših. Ne činite zulm i neće vam biti učinjen zulm.
But if you repent, you may have your principal thus you do no wrong, nor are you wronged.
A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših. Ne činite zulm i neće vam biti učinjen zulm.
But if you repent, you will have your capital without being wronged or having done wrong to others.
Krediti su različiti, od otplate kazni za ilegalne stambene objekte ili nezakonite izmjene na njima, do javnih dažbina.
Loans vary from paying off illegal home or unlawful home modifications fines to public dues.
Tim sporazumom Kosovu je omogućeno da MMF nagovori na kredit od 110 miliona eura s fleksibilnim rokom otplate..
This agreement allowed Kosovo to persuade the IMF to provide a soft loan of 110m euros.
On je također izjavio da vlada investitorima nudi investicijsku premiju u smislu otplate 50 troškova kad se proizvodni objekat završi.
He also said the government offers investors an investment premium to repay 50 of the cost once a production facility is completed.
Ljudi ih kupuju zbog sigurne otplate kamata. Kad se otplati cela glavnica i zadnja rata kamate obveznica se uni tava.
At the end of the term of the bond, the government repays the bond, plus interest, and the bond is destroyed.
Ta garancija pomoći će vladi pri dobivanju niskokamatnih kredita od međunarodnih finansijskih institucija, kao i u pregovorima o dužim rokovima otplate.
The guarantee will help the government receive loans at a lower interest rate from international financial institutions, as well as to negotiate higher maturities.
Finansijska kriza sporila je proces otplate duga, međutim, mi ga otplaćujemo i slijedimo sugestije koje je dao MMF po pitanju štednje.
The financial crisis has slowed the process of debt repayment, but we are paying it off and we follow the suggestions made by the IMF on savings.
Nedostatak turista mogao bi dovesti do toga da mnogi vlasnici hotela naredne godine propadnu, zbog nemogućnosti otplate velikih dugovanja, kaže ona.
The shortage of holidaymakers could result in many hotel owners going bankrupt next year due to the inability to pay off large debts, she said.
Hrvatska narodna banka objavila je da bi komercijalne banke mogle podići svoje kamatne stope, što bi građanima povećalo rate kod otplate kredita.
The Croatian National Bank announced that commercial banks might increase their interest rates, which would result in higher credit instalments for the citizens.
Predstavnici hrvatskog Udruženja banaka tvrde da se olakšavanjem otplate švicarskih kredita oni koji redovno otplaćuju dugove vezane za druge valute suočavaju s diskriminacijom.
Croatia's Bank Association representatives claim that by facilitating the repayment of Swiss loans, those who are regularly paying off debts pegged to other currencies face discrimination.
U okviru prvog programa subvencioniranja, za prvih pet godina će se subvencionirati polovina mjesečne rate po hipotekarnom kreditu s rokom otplate od 20 godina.
Under the first subsidy program, half the monthly mortgage rate will be subsidsed for the first five years on a 20 year mortgage.
To će nam samo kupiti vrijeme, ali pitanje je šta planiramo s tim uraditi? izjavio je on za drugi plan otplate za tri godine.
It will buy us time, but the question is what do we plan to do with it? he said of the second bailout in three years.
Grčkoj je jako potrebna ta nova injekcija što je prije moguće, kako bi izbjegla stanje gdje ne može vršiti otplate po svom državnom dugu.
Greece badly needs that new injection as soon as possible to avoid defaulting on its sovereign debt.