Prevođenje "kranijalnih trauma" na engleskom jeziku:


  Rječnik Bosanski-Engleski

Trauma - prijevod : Kranijalnih trauma - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Na toj kampanji rade i hrvatsko ministarstvo za porodicu, boračke poslove i međugeneracijsku solidarnost, te beogradski Incest trauma centar u Srbiji.
Croatia's Ministry of the Family, Veterans Affairs and Intergenerational Solidarity, and Serbia's Incest Trauma Centre in Belgrade, are also working with the campaign.
Još jedan razlog za porodično nasilje na Kosovu i u regionu jeste ratna trauma, kaže za SETimes direktorica Centra za rehabilitaciju majke i djeteta Flora Brovina.
Another reason for family violence in Kosovo and the region is war trauma, Centre of Rehabilitation of Mother and Child director Flora Brovina told SETimes.
Trebali bismo također priznati činjenicu da je to psihoza, trauma, koja leži svuda među nama u vezi s takvim kontaktima a gospodin Feith i ostali bi trebali znati da čak i privatne posjete Beogradu imaju određeno značenje za domaće predstavnike i međunarodne predstavnike koji rade na Kosovu.
We should also admit the fact that it is a psychosis, a trauma, laying everywhere among us related to such contacts and Mr. Feith and others should know that even private visits to Belgrade have a meaning for the local representatives and the international representatives working in Kosovo.
Povodom svega toga, ono što sam konačno shvatila, je da svaki glas je bio lično povezan sa aspektima moje ličnosti, i da svaki od njih je prikazivao razarajuće osjećaje koje nikada nisam imala mogućnosti da shvatim i prihvatim, sećanja trauma i seksualnih uznemiravanja, bijesa, stida, krivice, manjka vjere u sebe.
Throughout all of this, what I would ultimately realize was that each voice was closely related to aspects of myself, and that each of them carried overwhelming emotions that I'd never had an opportunity to process or resolve, memories of sexual trauma and abuse, of anger, shame, guilt, low self worth.