Prevođenje "određeni autoritet" na bugarski jezik:


  Rječnik Bosanski-Bugarski

Ads

  Primjeri (Vanjskih izvora, a ne komentar:)

Moj autoritet...
Моите правомощия...
Jak autoritet, huh?
Специалист, а?
Ima određeni stil.
Има определен стил.
Rušiš autoritet komandira, člana partije.
Ти опозоряваш авторитета на командира, на члена на партията,
Gospodin Lacombe je najveci autoritet.
Гн Лакомб е найвисокопоставеният.
Vidite,autoritet je ipak nešto.
Видя ли, авторитета върши работа.
Međutim, određeni napredak je ostvaren.
Все пак е отбелязан известен напредък.
Samo na određeni način, naravno.
Само при определени обстоятелства, разбира се.
Konvoj nije imao određeni itinerar.
Ескортът нямаше уговорен маршрут, нито график.
Nemam autoritet da vam ih dam.
По устав не съм длъжен да ви ги дам.
Pokušavaš da mi potkopaš autoritet, eh?
Опитвате се да подкопаете властта ми?
Vede su konačni autoritet, ne filozofija
Ведите са последният достоверен източник, а не философия.
Treba mi neko ko ima autoritet.
Търся някой от шефовете.
Samo određeni postotak cijene se naplaćuje.
Покрива се само процент от разходите.
Međutim, postoje određeni radikali i kriminalci.
От друга страна, там има известен брой радикали и престъпници.
A ti si autoritet po tom pitanju?
Да ти вярвам ли?
Što misliš da si autoritet za to?
Отговори ми.
Ako misliš da nemam autoritet, varaš se.
Опитай, плешиво копеле и ще те изхвърля през стената!
Referendumom će se osporavati zakonski autoritet visokog predstavnika.
Референдумът би оспорил юридическите правомощия на върховния представител.
Znam šta znači vaš autoritet, ali štitovi ostaju.
Знам за правомощията ви, но щитовете ще останат вдигнати.
Znam što znači vaš autoritet, ali štitovi ostaju.
Знам за правомощията ви, но щитовете ще останат вдигнати.
Ne priznajemo nikakav autoritet, osim onoga u nama.
Ние не признаваме друга власт освен тази, която е в нас самите.
Određeni postatak tih roba završio je u Njemačkoj.
Част от стоките са достигали до Германия.
Međutim, na Beograd se već vrši određeni pritisak.
Върху Белград обаче вече има известен натиск.
Ipak, on naglašava da je postignut određeni napredak.
Въпреки това, отбеляза той, има напредък.
Dan sudnji će svima njima rok određeni biti ,
Денят на разделението е срокът за всички тях .
S druge strane, teritorijalna samostalnost nije dobila veći autoritet.
Един от недостатъците е, че териториалната автономия не получи по голям авторитет.
Uistinu ! Robovi Moji nećeš ti imati nad njima autoritet .
Над Моите раби ти нямаш власт .
Sugestija o objedinjavanju izbora ima određeni presedan na Balkanu.
Предложението да се съчетаят изборите има прецеденти на Балканите.
Do sada su određeni interes pokazale Italija i Hrvatska.
Засега известен интерес са заявили Италия и Хърватия.
Izgleda da mi je koristilo na određeni način. Kako?
Всъщност май дори ще имам някаква полза от тази история.
Daj čoveku malo vlasti, i on će zameniti svoj autoritet.
Дай малко сила, и те ще попаднат в тяхната власт.
Argumenti autoritet u očima, preciznost pokreta i suptilnost u nizu.
Ваш ред е, миличка. Авторитетен поглед, точни жестове и гъвкави движения.
Ako me javno prevesla, i drugi će. Izgubit ću svaki autoritet!
Ако ми противоречи пред хората и му се размине, после някой друг ще го направи и аз ще ви стана другарче!
Priznavali ih vi ili ne, ja sam autoritet na ovom brodu.
Признавате или не, на този кораб, аз съм властта.
Istambul ima obimne projekte, i postoji određeni otpor tim projektima.
Съществуват мащабни проекти за Истанбул, които срещат известна съпротива.
Ali , njih čeka određeni čas , od koga neće naći utočišta .
Ала за тях има определено време и не ще намерят убежище от него .
Rekao bi sve. Jesu li ti propisi određeni Ženevskom konvencijom?
Тези правила съобразени ли са с Женевската конвенция?
Znate kad moraju postići određeni cilj da bi dobili nagradu.
Знаеш, където трябва да преодоляват препядствия за да получат награда.
Kao takav, on je imao sveukupni autoritet i odgovornost za funkcioniranje VRS.
В това си качество той е носил цялостната власт и отговорност за функционирането на БСА.
Ndreca DSIK je nacionalni autoritet nadležan za sigurnost povjerljivih informacija NATO a.
Ндреца ОСКИ е националната институция, отговаряща за сигурността на класифицираната информация на НАТО.
Komitet ministara VE ima autoritet da evropskim državama uputi poziv za članstvo.
Комитетът на министрите на Съвета на Европа има правомощията да отправя покани за членство към европейски държави.
Puzali biste. G. Adair, neću vam dati priliku da iskušate svoj autoritet.
Гн Адир, няма да ви предоставя възможността... да проверите вашия авторитет в този случай.
Mislio sam da samo ja imam autoritet da naredim uportbu atomskih bombi.
Мислех, че само аз мога да заповядам ядрена атака.
Ne računajte na moj čin... samo autoritet, zbog... čudnih okolnosti ovog posla.
Нямам нито ранг, само авторитетът ми остана...